Куземко Наталія Анатолівна

доцент,  к.т.н.

Народилась 23 серпня 1967р. в м.Тернополі в сім’ї викладачів, українка.

В 1984р. закінчила із золотою медаллю середню школу № 3 в м.Тернополі.

В 1984р. вступила до Львівського політехнічного інституту на факультет автоматики, спеціальність “Автоматика і телемеханіка“, який закінчила з відзнакою в 1989р., отримавши фах інженера-електрика.

З 1989р. по 1993р. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва Львівського політехнічного інституту за спеціальністю “Теоретична електротехніка“.

Кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Розробка алгоритмів обчислення параметричної чутливості в теорії електромагнітного поля“ захистила в 1993р. в Львівському політехнічному інституті, науковий керівник д.т.н., проф. Чабан В.Й

В 1993р. почала працювати в Тернопільському приладобудівному інституті на посаді асистента кафедри електротехніки та електроніки.

З 1996р. працює на посаді доцента кафедри світлотехніки, електротехніки та електроніки.
З 2004р. працює на посаді доцента кафедри електротехніки.

 

Методичні розробки

Основні навчально-методичні роботи (за період навчально-педагогічної діяльності)

1. Куземко Н.А., Тарасенко М.Г. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу ТОЕ. Тернопіль, 1995р.

2. Куземко Н.А., Чубатий А.П. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з курсу ТОЕ. Тернопіль, 2000р.

3. Куземко Н.А., Чубатий А.П. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт із загальної електротехніки. Тернопіль, 2003р.

4. Куземко Н.А., Чубатий А.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з електротехніки. Розділ „Електричні кола”. Тернопіль, 2004р.

5. Куземко Н.А., Чубатий А.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з електротехніки. Розділ „Електричні машини”. Тернопіль, 2004р.

6. Куземко Н.А., Чубатий А.П. Методичний посібник по розв’язуванню задач з електротехніки. Розділ „Електричні кола”. Тернопіль, 2004р.

Найважливіші публікації

1. Куземко Н.А., Чабан В.И. Модель чувствительности электромагнитного поля в проводящей среде // Известия высших учебных заведений.-1991.- №8.- с.39-40

2. Куземко Н.А., Чабан В.И. Расчет установившейся параметрической чувствительности квазистационарного электромагнитного поля. Электромеханические и полупроводниковые преобразователи электрической енергии. Сборник научных трудов, Киев, 1992, с.26-30.

3. Куземко Н.А., Чабан В.И. Моделирование физических процессов в пространственных задачах электродинамики // Тезисы докладов республиканской конференции „Моделирование и исследование устойчивости процессов”, Киев, 1992, ч.2, с.61.

4. Куземко Н.А., Чабан В.Й., Мунем З. Дослідження статичної стійкості в задачах електромеханіки // Тези доповідей української конференції „Моделювання та дослідження стійкості процесів”, Київ, 1993, с.56-57

5. Kuzemko N., Tchaban V. Mathematical modeling of transient processes of induction motors with massive rotor // Modelling Measurement and Control, AMSE Press, 1993, Vol.51, N4, 37-41

6. Kuzemko N.,Tchaban V., Kharchenko G., Kovivchak Y. Mathematical modeling of rotary oscillations of turbogeneraors. Summaries of International Conference AMSE-93, Lviv, 1993, p.97

7. Куземко Н.А., Євтух П.С. Модель характеристики похибки високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги //Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2004, т.9, №1, с.107-111

8. Куземко Н.А., Євтух П.С. Застосування моделі характеристики похибки вимірювальних трансформаторів напруги для підвищення точності в системі обліку електроенергії. Тези доповіді VІІІ науково-технічної конференції ТДТУ, 2004, с.80

9. Куземко Н.А., Євтух П.С. Використання паспортних даних високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги для підвищення їх точності // Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2004, т.9, №2, с.89-93

10. Куземко Н.А., Євтух П.С. Модель характеристики кутової похибки вимірювального трансформатора напруги та визначення її систематичної складової // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, 2004, №500, с.19-24

11. Куземко Н.А., Паско М., Курітник І.-П. Застосування індуктивно-ємнісних двополюсників симетрування фаз в трифазних системах з періодичними несинусоїдними процесами // Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2004, т.9, №3, с.107-114

12. Куземко Н.А., Райба Т., Райба С. Оцінка дисперсії динамічних часових спотворень при пересиланні даних вимірювань в системі з частотною маніпуляцією // Вісник технологічного університету Поділля, 2004, №2, ч.1, т.1, с.203-206

13. Куземко Н.А., Євтух П.С. Застосування лінійної моделі похибки для вибору оптимального режиму роботи вимірювальних трансформаторів напруги // Тези доповіді ІІ міжнародної науково-техніч-ної конференції „Світлотехніка й електротехніка, історія, проблеми і перспективи”, Тернопіль, 2005, с.101-102.

14. Куземко Н.А., Євтух П.С. Підвищення точності вимірювальних трансформаторів напруги у випадку застосування лінійної моделі їх похибок // Праці ІІ міжнародної науково-технічної конференції „Світлотехніка й електротехніка, історія, проблеми і перспективи”, Тернопіль, 2005, с.22-26.

15. Куземко Н.А., Лупенко А.М. Дослідження параметричної чутливості вихідного каскаду електронного пуско-регулюючого апарата // Тези доповіді ХІ науково-технічної конференції ТДТУ, 2007, с.148

 

Повернутися на попередню сторінку